- U statutu di cuufficialità di a lingua corsa hè statu adupratu da l'Assemblea di Corsica ! -
Vénnari u 28 di Aostu 2015     Imprimer cette page

Arritti

ARRITTI est l’organe de presse du PNC qui assure chaque semaine un lien entre tous les militants et donne « le ton » du positionnement du parti.
Resté longtemps hebdomadaire purement
« militant », son audience est aujourd’hui élargie au delà du PNC et de la seule mouvance nationaliste, grâce à ses dossiers d’analyses et ses informations inédites.
Il est aussi un véritable support commercial, habilité à faire paraître les annonces légales ou judiciaires et offrant la possibilité d’encarts publicitaires.
L’hebdomadaire a fêté en 2006, ses quarante années de parution (premier numéro paru le 8 décembre 1966 !)
Le site internet d’ARRITTI est en cours d’élaboration. Il sera la prochaine grande évolution du titre.

Depuis six ans, Arritti subi un véritable harcèlement de la part de la Commission Paritaire des Agences et Publications de Presse qui délivre les autorisations de paraître et de diffuser. La CPPAP – qui dépend directement du premier ministre – rechigne à accorder à ARRITTI le tarif spécial de diffusion octroyé à la presse pour sa diffusion postale, ce qui entraîne de graves conséquences financières. Deux fois condamnées par le Conseil d’Etat, la CPPAP a finalement délivré une autorisation provisoire. En vous abonnant à ARRITTI ou en faisant abonner un proche, vous assurez sa survie et son développement.
>>> abonnez-vous !
Contact : arritti@wanadoo.fr

 

 

U Direttore di a publicazione hè Francescu Alfonsi A capiredatrice, Fabiana Giovannini.

Coût de l'abonnement :
55 €/an - 34 €/semestre
82€/ abonnements à l'étranger
5 Bd de Montera, 20200 Bastia

ARRITTI hè a stampa di u PNC chì face a lea ogni settimana trà tutti i militenti è dà a voce di u partitu.
Hè statu un bellu pezzu un settimanale pròpiu militente, ma oghje a so audienza s’allarga aldilà di u PNC è ancu di u solu naziunalìsimu, in grazia à e so analisi è e so infurmazioni publicate indocu.
Hè dinù un appoghju cumerciale impurtante, publicheghja l’annunzii legali è ghjudiziarie è s’apre à e publicità.
U settimanale hà festighjatu in 2006, i so quarant’anni (primu nùmaru l’8 di dicembre
1966 !).
U situ internet hè in preparazione. Serà a pròssima tappa impurtante di u tìtulu.

Dapoi sei anni, a Cumissione Paritaria di l’Agenzìe è e Publicazioni di Stampa ci mena assai. Ghjè ella chì dà l’autorisazioni di publicà è di sparghje i ghjurnali. A CPPAP – chi dipende direttamente di u prima ministru – ci ricusa u prezzu speciale accurdatu à a stampa pè a so diffusione pustale, ciò chì porta à gattive cunsequenze finanziarie. A CPPAP hè stata cundannata duie volte da u Cunsigliu di Statu, face ch’ella hà datu infine un autorisazione, ma ferma pruvisoria ! Abbunnènduvi à ARRITTI, u mantenite in vita da ch’ellu si cresci torna.
Da quì à tandu, ci vole à tene !
>>> abbunàtevi !
Per tuccacci : arritti@wanadoo.fr